Tvorba participatívnych komunitných plánov sociálnych služieb

Dôležitou aktivitou a zásadným výstupom projektu je príprava a schválenie participatívneho komunitného plánu sociálnych služieb na úrovni zapojených mikroregiónov, resp. funkčných zoskupení obcí …viac informácií


Stretnutia seniorov so psychológom

Dôležitou súčasťou projektu sú aj prevenčné aktivity pre seniorov. V mesiacoch máj a jún 2022 boli v rámci projektu zrealizované 4 stretnutia so psychológom so seniormi vo Vidinej, v Tomášovciach, vo Svätom Antone a v Senior parku Prenčov …viac informácií


Prezentácia projektu a verejné konzultácie s predstaviteľmi samospráv v Cikkerovej sieni radnice v Banskej Bystrici

Dňa 24. marca 2022 sa v Cikkerovej sieni radnice v Banskej Bystrici uskutočnila prezentácia projektového zámeru „Spolupráca BBSK s funkčnými mikroregiónmi pri zabezpečení starostlivosti o seniorov v ich domácnostiach …viac informácií


Spustenie sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

V decembri 2021 bola v rámci projektu podpísaná zmluva o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci v roku 2022 prostredníctvom monitorovacieho centra 24/7 pre 60 prijímateľov sociálnej služby …viac informácií


Koordinačné stretnutie – Dolná Strehová

V dňoch 27.10.2021 a 28.10.2021 sa v Dolnej Strehovej konalo koordinačné stretnutie k realizačnej fáze projektu „Centrá sociálnych služieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni na Slovensku.“ Cieľom bolo zhrnutie prípravnej fázy projektu a naplánovanie ďalších aktivít v rámci schváleného harmonogramu projektu …viac informácií


Otvorenie kancelárií v obci Halič a v meste Banská Štiavnica

Po úspešnom otvorení kancelárie v obci Vinica sme v rámci projektu postupne otvorili kancelárie centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti v obci Halič pre mikroregión Novohradské podzámčie a v meste Banská Štiavnica pre obce z okresu Banská Štiavnica a pre dve obce z mikroregiónu Južné Sitno z okresu Krupina …viac informácií


Slávnostné otvorenie kancelárie Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti v obci Vinica

Banskobystrický samosprávny kraj 15.10. 2021 slávnostne otvoril prvú kanceláriu Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Tá sa nachádza v obci Vinica v okrese Veľký Krtíš a slúžiť bude pre seniorov z pätnástich obcí mikroregiónu Veľký potok – Ipeľ. Jej zamestnanci budú poskytovať služby najmä priamo v teréne …viac informácií


Prezentácia projektu – porada sociálnych pracovníkov

Dňa 8. 9. 2021 sa v rámci porady sociálnych pracovníkov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnila prezentácia projektu s cieľom propagácie projektu medzi profesionálmi …viac informácií


Odovzdanie motorových vozidiel na účely projektu

Dňa 2. 8. 2021 boli po úspešnom verejnom obstarávaní na prenájom motorových vozidiel odovzdané   motorové vozidlá Oddeleniu centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti BBSK na účely realizácie projektu. Motorové vozidlá budú slúžiť na aktivity projektu v jednotlivých regiónoch …viac informácií


Slávnostný podpis memoranda s predstaviteľmi vybraných regiónov

Dňa 28. 6. 2021 sa v Kráľovskej sieni na Zvolenskom zámku uskutočnilo slávnostné podpisovanie memoranda o spolupráci medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a predstaviteľmi samospráv z vybraných regiónov Banskobystrického samosprávneho kraja …viac informácií


Informačné stretnutia s predstaviteľmi samospráv

Vo vybraných regiónoch BBSK sme zrealizovali informačné stretnutia k realizácii projektu:


Projekt je podporený Európskou komisiou.