Dôležitou súčasťou projektu je príprava participatívneho komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb pre regióny, v ktorých sa projekt implementuje. Inovácia spočíva v plánovaní sociálnych služieb nie len na území jednej obce, ale na území funkčného zoskupenia obcí, resp. mikroregiónu, čo prinesie systematické a efektívne plánovanie na väčšom území.    


Komunitné plánovanie v mikroregiónoch projektu:


Viac informácií o participatívnom komunitnom plánovaní

Komunitné plánovanie sociálnych služieb na úrovni funkčných zoskupení obcí, resp. mikroregiónov, umožní plánovať sociálne služby tak, aby boli v súlade s národnými prioritami, miestnymi špecifikami a aby zodpovedali potrebám jednotlivých občanov daného územia. Ide o otvorený proces, cieľom ktorého je:

  • napĺňať potreby občanov pomocou dostupných a kvalitných foriem sociálnej pomoci
  • zabezpečovať zdroje na jednotlivé druhy sociálnych služieb
  • hľadať optimálne riešenia vo vybavenosti a efektívnosti sociálnych služieb, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym podmienkam a potrebám ľudí.

Participatívne komunitné plánovanie bude v rámci projektu prebiehať v spolupráci všetkých aktérov  „občan – obec samosprávny kraj štát – neverejný sektor “, ktorí sú dôležitými aktérmi za účelom plánovania sociálnych služieb podporujúcich spoluprácu tvorcov legislatívy, zriaďovateľov sociálnych služieb, poskytovateľov a prijímateľov  sociálnych služieb, vrátane verejnosti vo vybraných obciach. Proces komunitného plánovania budú zabezpečovať externí experti.

Východiskom budú existujúce komunitné plány rozvoja sociálnych služieb obcí a Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Výsledné komunitné plány pre zabezpečenie sociálnych služieb a služieb dlhodobej starostlivosti pre vybrané združené obce sa  participatívnou formou overia v lokálnej komunite pre získanie spoločenskej zhody.


Projekt je podporený Európskou komisiou.