V dňoch 27.10.2021 a 28.10.2021 sa v Dolnej Strehovej konalo koordinačné stretnutie k realizačnej fáze projektu „Centrá sociálnych služieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni na Slovensku.“ Cieľom koordinačného stretnutia bolo zhrnutie prípravnej fázy projektu a naplánovanie ďalších aktivít projektu v rámci schváleného harmonogramu projektu.

Na koordinačnom stretnutí sa prebrali nasledujúce body: prezentácia vykonaných aktivít, zhrnutie prípravnej fázy projektu, prezentácia spracovaných materiálov (SWOT analýza, sociálno-demografické charakteristiky zapojených mikroregiónov, metodika výberu funkčných zoskupení obcí), prezentácia iniciatívy Catching-Up Regions a projektu v mikroregióne „Pri Slanej“, predstavenie metodiky centier integrovanej sociálno- zdravotnej starostlivosti.

Koordinačného stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia MPSVaR SR a MZ SR, ktorí sú členmi expertnej pracovnej skupiny. Dôležitou časťou koordinačného stretnutia bola skupinová práca na tému návrhy a podnety k efektívnej realizácii prebiehajúceho projektu.

Súčasťou programu koordinačného stretnutia bola aj prezentácia poskytovateľa sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Na záver stretnutie prebehla porada Oddelenia centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti.


Projekt je podporený Európskou úniou.