Dňa 2. 8. 2021 boli po úspešnom verejnom obstarávaní na prenájom motorových vozidiel odovzdané motorové vozidlá Oddeleniu centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti BBSK na účely realizácie projektu. Motorové vozidlá budú slúžiť na aktivity projektu v jednotlivých regiónoch.

Zamestnanci centier budú môcť vykonávať aktivity projektu zamerané na klientov v samotných obciach a v domácnostiach seniorov. Zároveň budú slúžiť na sprevádzanie klientov a zabezpečovanie činností asistencie podľa ich individuálnych potrieb.


Projekt je podporený Európskou úniou.