Partnermi projektu sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Kristiania University College, Oslo Bergen, Nórsko.

Hlavné zodpovednosti partnerov projektu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvorenie expertnej pracovnej skupiny, ktorá sa podieľa na tvorbe legislatívneho návrhu ohľadne vytvorenia modelu siete centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti a systému dlhodobej starostlivosti.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – odborný garant pri vytváraní metodických materiálov, potrebných analýz a zabezpečí publicitu a desimináciu výsledkov projektu (desimenačný seminár, odborná konferencia, publikovanie výsledkov odbornej konferencie, publikovanie odborných článkov a príkladov dobrej praxe).

Kristiania University College, Oslo Bergen – zodpovedá za konzultácie vo vybraných škandinávskych spoločnostiach a komunitách a zabezpečuje informácie o príkladoch dobrej praxe z Nórska, Dánska, Švédska; pripomienkuje a navrhuje riešenia vo fáze návrhu modelu centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti z pohľadu zahraničných expertov.


Projekt je podporený Európskou komisiou.