Dôležitou aktivitou a zásadným výstupom projektu je príprava a schválenie participatívneho komunitného plánu sociálnych služieb na úrovni zapojených mikroregiónov, resp. funkčných zoskupení obcí.

V mesiaci máj 2022 boli vytvorené Riadiace skupiny participatívneho komunitného plánu sociálnych služieb. Navrhnutí členovia Riadiacich skupín KPSS boli menovaní predsedom BBSK. Riadiace skupiny sú zložené zo zástupcov samospráv, poskytovateľov sociálnych služieb, organizácií venujúcich sa cieľovým skupinám sociálnych služieb. V mesiaci jún 2022 prebehli úvodné stretnutia jednotlivých riadiacich skupín v mikroregiónoch Novohradské podzámčie, Veľký potok – Ipeľ a v okrese Banská Štiavnica.

V septembri a októbri 2022 bude zrealizovaný dotazníkový zber na účely analýzy potrieb prijímateľov sociálnych služieb, poskytovateľov sociálnych služieb a verejnosti.

Riadiace a pracovné skupiny sa budú pravidelne stretávať. Schválenie vypracovaných komunitných plánov jednotlivými obecnými zastupiteľstvami je naplánované na obdobie máj – jún 2023.     

Aktuálne informácie o procese tvorby participatívnych komunitných plánov sociálnych služieb sú zverejňované v sekcii Komunitné plánovanie.


Projekt je podporený Európskou úniou.