Vitajte na stránkach projektu „Centrá sociálnych služieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni na Slovensku“. Projekt realizuje Banskobystrický samosprávny kraj a je podporený Európskou komisiou, v rámci výzvy na predkladanie návrhov o sociálnych inováciách a národných reformách v oblasti dlhodobej starostlivosti o seniorov.

Základné informácie o projekte

Prijímateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica

Miesto realizácie: BBSK (tri vybrané regióny) – mikroregión Novohradské podzámčie, mikroregión Veľký potok – Ipeľ, okres Banská Štiavnica a obce z mikroregiónu Južné Sitno z okresu Krupina

Rozpočet projektu:  1 116 925 eur (BBSK kofinancuje 20% z celkového rozpočtu projektu, t. j. 223 365,56 eur)

Dátum realizácie: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2023

Cieľ projektu:

 • Cieľom projektu je vytvoriť fungujúci pilotný model troch Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti pre seniorov na komunitnej úrovni vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).
 • Centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti budú slúžiť ako platforma na integráciu sociálnych a zdravotných služieb v konkrétnom území funkčného zoskupenia obcí v spolupráci s BBSK.

Očakávané prínosy realizácie projektu:

 • Nastavenie modelu služieb dlhodobej starostlivosti pre seniorov, ktorý bude zohľadňovať lokálne potreby, čím sa posilní zodpovednosť a participácia lokálnych kapacít na riešení problémov seniorov.
 • Integrovanie rôznych foriem podpory – preventívnych, terénnych, ambulantných a pobytových do jedného celku zníži tlak na pobytové zariadenia a vytvorí predpoklady pre tvorbu finančne udržateľného systému sociálnych  služieb pre seniorov.
 • Vytvorenie predpokladov pre tvorbu efektívneho systému služieb dlhodobej starostlivosti, ktorý bude reagovať na dopyt po službách dlhodobej starostlivosti, ktorý sa v dôsledku demografických zmien bude aj naďalej zvyšovať.
 • Budovanie systému služieb dlhodobej starostlivosti vytvára predpoklad pre rozvoj striebornej ekonomiky. 
 • Priblíženie sociálnych služieb priamo ku klientovi do jeho domáceho prostredia (pokiaľ to jeho zdravotný stav dovoľuje).

Dopady projektu:

 • Tvorba návrhov na zmenu národnej legislatívy a reformy systému dlhodobej starostlivosti na základe údajov a skúseností získaných v projekte.
 • Distribúcia výsledkov projektu a vytvorenie priestoru pre ďalšie uplatnenie výsledkov v zmysle multiplikačných efektov a riešení (vo vzťahu k ďalším cieľovým skupinám, nezapojeným mestám a obciam, regiónom, atď.) s využitím výsledkov a výstupov projektu v prostredí všetkých  sociálnych partnerov.
 • Diseminácia výstupov v akademickom prostredí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – podporné vzdelávacie materiály.
 • Tvorba lokálneho a regionálneho know-how a zabezpečenie dostupnosti informačných zdrojov, (prostredníctvom publikačných výstupov, príkladov dobrej praxe, konferencie, znalostnej databázy).

Podaktivity projektu:

 • Vytvorenie metodiky a modelu fungovania centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti.
 • Výber skupín spolupracujúcich obcí, v ktorých sa pilotne overí model integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti.
 • Príprava komunitného plánu na úrovni regiónov s dôrazom na participáciu všetkých aktérov (participatívne komunitné plánovanie).
 • Zriadenie centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti.
 • Poskytovanie konkrétnych činností a sociálnych služieb v centrách integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti
 • Vyhodnotenie vplyvu činnosti centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti na kvantitu, kvalitu a efektivitu poskytovania sociálnych služieb.
 • Evalvácia výsledkov projektu na národnej úrovni a využitie získaných dát a skúseností pri návrhu multiplikácie projektu a návrhov na zmenu národnej legislatívy.
 • Zabezpečenie publicity projektu a diseminácie výsledkov činnosti centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti.

Partneri projektu*:


Projekt je podporený Európskou komisiou.